Obiectivele ?i activit??ile proiectului

 

Obiectivele propuse sunt în concordan?? cu strategia de finan?are a POS Mediu, Axa 4, privind conservarea diversit??ii biologice, a speciilor de faun? s?lbatic? ?i asigurarea unui management eficient al ariilor naturale protejate.

Elaborarea seturilor de m?suri de management la nivel na?ional pentru speciile Castor fiber, Lutra lutra ?i Mustela lutreola;

Implementarea unor solu?ii tehnice în vederea reducerii pagubelor ?i implicit a conflictelor;

Informarea grupurilor de interese ?i instruirea factorilor implica?i în managementul speciilor Castor fiber, Lutra lutra, Mustela lutreola.

                        

Activit??ile proiectului pe obiective:

 

Obiectivul 1. Elaborarea seturilor de m?suri de management la nivel na?ional pentru speciile Castor fiber, Lutra lutra ?i Mustela lutreola;

A.1. Analiza st?rii de conservare a speciei Castor fiber la nivel na?ional

A.2. Analiza st?rii de conservare a speciei Lutra lutra la nivel na?ional

A.3. Analiza st?rii de conservare a speciei Mustela lutreola la nivel na?ional

A.4. Analiza grupurilor de interese ?i a contextului socio-economic

A.5. Determinarea tipurilor ?i nivelului conflictelor om-castor

A.6. Clasificarea ?i cuantificarea conflictelor om-vidr?

A.7. Studiu privind impactului construc?iilor hidrotehnice asupra speciilor Castor fiber ?i Lutra lutra.

A.8. Studiu privind calculul compensa?ilor necesare în cazul pagubelor produse de castor ?i vidr?.

A.9. Elaborarea seturilor de m?suri de management la nivel na?ional pentru speciile Castor fiber, Lutra lutra ?i Mustela lutreola.

Obiectivul 2. Îmbun?t??irea st?rii de conservare a castorului ?i vidrei în siturile Natura 2000;

D.1. Implementarea unor solu?ii tehnice în vederea men?inerea st?rii de conservare a castorului ?i vidrei în 3 situri Natura 2000

Obiectivul 3. Con?tientizarea grupurilor de interes ?i instruirea factorilor implica?i în managementul speciilor Castor fiber, Lutra lutra, Mustela lutreola.

E.1. Promovarea obiectivelor ?i diseminarea rezultatelor proiectului

F.1. Instruirea personalului APM ?i a custozilor în vederea cre?terii capacit??ii institu?ionale de management al ariilor protejate.

Alte activit??i

Activit??i de management al proiectului (MP)

MP.1. Managementul proiectului

MP.2. Audit